Fogares que cambiaron de vivenda nos últimos 5 anos segundo a razón principal do cambio

Fogares que cambiaron de vivenda nos últimos 5 anos segundo a razón principal do cambio (2015)

Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio. Cambios de vivenda dos fogares

Máis información.-

Fogares que cambiaron de vivenda nos últimos 5 anos segundo a razón principal do cambio

Enquisa estrutural a fogares. Anos: 1999, 2005, 2010 e 2015