La vivienda vacía en Galicia. 2019 (borrador)

La vivienda vacía en Galicia. 2019 (borrador)

O fenómeno da vivenda baleira é un dos que maior debate suscitan no sector do solo. Con este informe preténdese obter unha radiografía desta problemática en Galicia a partir das estatísticas oficiais na materia.

O informe está estruturado en tres bloques principais. O primeiro aborda a metodoloxía do Censo de Poboación e Vivenda e analiza como se realiza e con que limitacións conta a única estatística oficial que existe sobre vivenda en Galicia.

O segundo gran bloque do informe recolle as principais estatísticas coas que conta o censo de 2011, así como unha comparativa dos datos máis relevantes co censo anterior (de 2001).

O terceiro apartado recolle as políticas públicas máis salientables postas en marcha para mobilizar o parque de vivenda que se atopa desocupado.

Indice de contidos:

1. Introdución

2. Metodoloxía

3. A contabilización da vivenda baleira

                3.1   O Censo de Poboación e Vivenda 2011

                3.2 O proxecto do Censo de Poboación e Vivenda 2021

4. Estadísticas oficiais de vivenda baleira en Galicia

                4.1 Comparativa de vivenda non principal 2001-2011

                4.2 Vivendas baleiras segundo tamaño do municipio

                4.3 Vivendas baleiras por ano de construción do edificio

                4.4 Vivendas baleiras por municipio

5. Políticas públicas

6. Conclusións

 

Descarga.- A vivenda baleira en Galicia. 2019 (borrador)