Rehabilitación de vivendas de mestres (2019). IGVS, Xunta de Galicia

Rehabilitación de vivendas de mestres (2019). IGVS, Xunta de Galicia

O programa de rehabilitación de vivendas de mestres, doutros oficios e demais edificios e vivendas de titularidade municipal está dirixido a facilitar aos concellos a creación dun parque público propio de vivenda para alugueiro, ao tempo que fomenta a rehabilitación de construcións xa existentes. 

Poden acceder a estas axudas os municipios de menos de 20.000 habitantes nos que existan demandantes inscritos no Rexistro de Demandantes de Vivenda de Galicia (polo menos, tantos como vivendas se pretende rehabilitar). Unha vez rehabilitadas, as vivendas destinaranse, en réxime de aluguer, a unidades de convivencia con escasos recursos económicos (menos de 2,5 IPREM) durante un prazo non inferior a 20 anos. 

O concello solicitante deberá estar adherido ao Programa de Vivendas Baleiras ou en trámite de adhesión e as vivendas rehabilitadas adxudicaranse conforme a este programa. 

A axuda ascenderá ao 90% do custo da actuación, co límite de 40.000 euros por vivenda, que se incrementan ata os 48.000 euros se as vivendas están emprazadas en ámbitos históricos ou dos Camiños de Santiago. 

A axuda poderá solicitarse ata o próximo 31 de maio. A convocatoria conta cunha dotación de 1.761.135 euros, o que supón máis do dobre do crédito disposto na primeira convocatoria realizada no ano 2017 (850.000 €) e un 86% máis que na do ano pasado (948.332 €). 

Convocatoria.- Diario Oficial de Galicia do 05-02-2019