Cadernos de Vivenda e Solo #1. O programa Rexurbe

Cadernos de Vivenda e Solo #1. O programa Rexurbe

En 2017 nace o programa Rexurbe como unha iniciativa do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) destinada a adquisicio n de inmobles emprazados en 
conxuntos histo ricos, co obxectivo de rehabilitar aqueles que poidan ser recuperados e construír outros novos nos solares baleiros adxudica ndose a trave s do Rexistro de Demandantes 
de Vivenda de Galicia.

CONTIDO
Programa piloto en Betanzos
Oferta pública de adquisición 2018
Oferta pública de adquisición 2019
Oferta pública de adquisición 2020
Resultados
Áreas Rexurbe

PUNTOS DESTACADOS
O IGVS adquire e rehabilita vivendas en  conxuntos históricos
As vivendas adxudícanse en réxime de alugueiro 
Búscase incentitar a iniciativa privada na recuperación dos conxuntos históricos

Documento.- Cadernos de Vivenda e Solo 1. O programa Rexurbe