Cadernos de Vivenda e Solo #4. Infravivenda fondo de cooperación cos concellos

Cadernos de Vivenda e Solo #4. Infravivenda fondo de cooperación cos concellos

A Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) axuda aos concellos pequenos e medianos a executar actuacións de rehabilitación de vivenda co obxectivo de manter o patrimonio e construído e, por outro facilitar o acceso a vivenda aos veciños de ditos concellos, que polas su as propias características, ten en dificultades para exercer as súas competencias na materia. Con tal fin, o IGVS dispón de tres programas  de axudas as concellos. Un destes programas, destinado a rehabilitación de vivendas de mestres, outros oficios e outras de titularidade municipal e obxecto dun Caderno específico, xa publicado (nu mero 4), polo que no presente caderno trataremos as outras dúas lin as de actuación: infravivenda e fondo de cooperación.

CONTIDO
Infravivenda
Fondo de cooperación

PUNTOS DESTACADOS
Axudas para infravivenda destinadas a concellos de menos de 10.000 habitantes
O Fondo de cooperación financia actuacións de concellos de menos de 50.000 habitantes
 

Documento.- Cadernos de Vivenda e Solo 4. Infravivenda fondo de cooperación cos concellos