Estatística do alugueiro segundo as fianzas no ano 2019. 2020

Estatística do alugueiro segundo as fianzas no ano 2019. 2020

A Lei 29/1994 de vivenda de Galicia estableceu a obriga de depositar as fianzas dos arrendamentos urbanos de Galicia ante o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). Este documento presenta os resultados dos depósitos das fianzas do ano 2019.
Os resultados principais corresponden ao número de fianzas depositadas e a renda mensual dos alugueiros. Inclúese tanto o dato global para o conxunto de Galicia, como a desagregación por provincias, tipos de concellos e sete grandes cidades. As informacións numéricas compleméntanse con mapas para dispoñer dunha análise xeográfica.
Na actualidade, debido ao elevado número de operacións, o rexistro do depósito de fianzas é unha fonte de información moi relevante para a análise da actividade do alugueiro. 
Na web do Observatorio da Vivenda (na sección Estatísticas > Fianzas dos alugueiros) publícase mensualmente información dos depósitos de fianzas que poden complementar este documento.

INDICE DE CONTIDOS

INTRODUCIÓN
METODOLOXÍA
PRINCIPAIS RESULTADOS
RESULTADOS POR PROVINCIAS
RESULTADOS POR MUNICIPIOS
RESULTADOS NAS CIDADES
RESUMO E CONCLUSIÓNS
ANEXOS

Documento.- Estatística do alugueiro segundo as fianzas no ano 2019