O parque público e protexido de vivendas en España: unha análise desde o contexto europeo. Fundacion Alternativas. 2018

O parque público e protexido de vivendas en España: unha análise desde o contexto europeo. Fundacion Alternativas. 2018

O obxectivo deste traballo é examinar a evolución da vivenda protexida en España, sobre todo a protexida en réxime de aluguer, desde mediados do século  XX ata os nosos días. Esta análise levouse a cabo desde un enfoque multidisciplinar que engloba aspectos como: a súa incidencia na formación do parque residencial español, o seu impacto orzamentario, ou o marco lexislativo, técnico e teórico no que ten lugar a súa promoción. O estudo tamén incorpora unha estimación de necesidades actuais e futuras de vivenda social e conclúe cun conxunto de recomendacións para un maior e mellor desenvolvemento deste instrumento de política de vivenda.

ÍNDICE DE CONTIDOS

Resumen ejecutivo
Introducción
1. La vivienda social en España: el parque público y protegido de viviendas
2. Una estimación de las necesidades de vivienda social en España
3. Conclusiones 
4. Recomendaciones y estrategias preventivas de futuro 
Referencias bibliográficas 
Anexos 
Índice de tablas y gráficos 
Siglas y abreviaturas 

Fonte.- Fundación Alternativas