Orde para regular a composición e o funcionamento do Comité Asesor de Habitabilidade. Xunta de Galicia. 2011

Orde para regular a composición e o funcionamento do Comité Asesor de Habitabilidade. Xunta de Galicia. 2011

Con data 28 de xaneiro de 2011 publicouse a Orde do 12 de xaneiro de 2011 pola que se regula a composición e o funcionamento do Comité Asesor de Habitabilidade.

O artigo 6º do Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, mantén a existencia do Comité Asesor de Habitabilidade creado polo Decreto 262/2007, do 20 de decembro, polo que se aproban as normas do hábitat galego, e desenvolvido pola Orde do 7 de abril de 2008, modificada polas ordes do 27 de xuño e do 5 de novembro de 2008.
A finalidade esencial do Comité Asesor de Habitabilidade é emitir informes e ditames de asesoramento e interpretación da citada normativa, e informes sobre a procedencia de exceptuar o cumprimento nas actuacións de innovación tipolóxica e construtiva.

Ligazón.- Orde do 12 de xaneiro de 2011 pola que se regula a composición e o funcionamento do Comité Asesor de Habitabilidade.