Plans e axudas das comunidades autónomas en materia de vivenda. 2018

Plans e axudas das comunidades autónomas en materia de vivenda. 2018

O presente informe, titulado Plan e axudas das comunidades autónomas en materia de vivenda, ten como finalidade dar a coñecer o marco xeral da política de vivenda nas distintas comunidades autónomas do Estado, a quen corresponde a competencia nesta materia. Con todo, o Tribunal Constitucional permitiu a actuación do Estado en virtude da súa competencia exclusiva sobre as bases e a coordinación da planificación económica xeral.

Esta regúlase mediante os plans de vivenda estatais, aprobados por real decreto, nos que o Estado prioriza actuacións a través de programas de subvencións. Deste xeito, as comunidades autónomas son libres (dentro dos límites porcentuais establecidos neste real decreto) de decidir que programas financiar. As bases xerais da subvención son definidas a nivel estatal e, tras asinar os convenios de colaboración coas comunidades, apróbanse as normas de desenvolvemento que regulan o procedemento de xestión das axudas.

Pola súa banda, as administracións autonómicas poden poñer en marcha a súa propia liña de actuación mediante plans e axudas na materia. Estes plans poden limitarse a desenvolver as axudas estatais ou introducir cuestións propias.

O presente documento analiza a situación vixente de cada unha das autonomías, que se desenvolverá de acordo aos seguintes apartados:

1. Introdución
2. Metodoloxía
3. Situación actual das comunidades autónomas
4. Vision global das comunidades autónomas

 

Ligazón.- Plan e axudas das comunidades autónomas en materia de vivenda