Edificios de vivendas e inmobles por nº de plantas sobre rasante