Fogares que cambiaron de vivenda nos últimos 5 anos segundo a razón principal do cambio

Fogares que cambiaron de vivenda nos últimos 5 anos segundo a razón principal do cambio (2020)

            Razóns do cambio      Vivendas %
            Mellor vivenda (máis nova, máis grande, mellor equipada, zona con mellores servizos) 32.506 24,16
            Adquiriu esta vivenda en propiedade ou cedéronlla 19.005 14,13
            Esta vivenda é máis económica 14.380 10,69
            Motivos de traballo dalgún dos membros, posibilitar atopar traballo ou montar un negocio 19.451 14,46
            Motivos familiares (ter familia que vive na zona...) 19.247 14,31
            Por formación do fogar (matrimonio, vida en parella, emancipación?) 23.888 17,76
            Outra razón 6.051 4,5
            Total 134.529 100

Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio. Cambios de vivenda dos fogares

Máis información.-

Fogares que cambiaron de vivenda nos últimos 5 anos segundo a razón principal do cambio

Enquisa estrutural a fogares. Anos: 1999, 2005, 2010, 2015 e 2020