Fogares que manifestan ter determinados problemas coa vivenda

Fogares que manifestan ter determinados problemas coa vivenda (2020)

        Tipo de edificio      Vivendas %
        Falta de espazo 90.758 8,49
        Ruídos (tráfico, negocios, veciños...) 134.157 12,55
        Vibracións 45.987 4,3
        Luz natural insuficiente nalgunha habitación 77.547 7,25
        Deficiencias de illamento térmico ou acústico 151.844 14,21
        Goteiras 45.740 4,28
        Humidades 237.705 22,24
        Podremia en solos ou en ventás 25.957 2,43
        Deficiencias na instalación eléctrica 33.613 3,14
        Deficiencias da instalación de fontanería 37.569 3,51
        Subministro deficiente de enerxía eléctrica 36.523 3,42
        Subministro deficiente de auga 31.805 2,98
        Contaminación, sucidade, etc da industria ou tráfico 35.408 3,31
        Deficiente acceso a internet 148.860 13,93

Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio.  Nivel de satisfacción coa vivenda e o seu contorno físico e social

Máis información.-

Fogares que manifestan ter determinados problemas coa vivenda

Enquisa estrutural a fogares. Anos: 1999, 2005, 2010, 2015 e 2020