Fogares segundo a carga que supoñen os gastos totais da vivenda

Fogares segundo a carga que supoñen os gastos totais da vivenda (evolución 2005-2020)

    Nivel de carga       2010 2015 2020
    Unha carga pesada 614.117 630.696 433.494
    Unha carga razoable 406.330 385.654 596.557
    Non supoñen ningunha carga 20.738 44.557 38.831
    Total 1.041.185 1.060.907 1.068.882

Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio.

Máis información.-

Fogares segundo a carga que supoñen os gastos totais da vivenda 

Enquisa estrutural a fogares. Anos: 1999, 2005, 2010, 2015 e 2020