Fogares segundo o grao de satisfacción global coa vivenda

Fogares segundo o grao de satisfacción global coa vivenda (2020)

    Nivel de satisfacción       Vivendas %
    Moi insatisfeito 7.973 0,75
    Algo insatisfeito 75.824 7,09
    Satisfeito 756.042 70,73
    Moi satisfeito 229.043 21,43
    Total 1.068.882 100

Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio.

Máis información.-

Fogares segundo o grao de satisfacción global coa vivenda

Enquisa estrutural a fogares. Anos: 1999, 2005, 2010, 2015 e 2020