Plan rehaVIta. Plan galego de rehabilitación, alugueiro e mellora de acceso á vivenda 2015-2020. Xunta de Galicia. 2015.

Plan rehaVIta. Plan galego de rehabilitación, alugueiro e mellora de acceso á vivenda 2015-2020. Xunta de Galicia. 2015.

O Plan rehaVIta define as liñas estratéxicas das políticas públicas nesta materia e que suporá mobilizar máis de 600 millóns de euros, cunha previsión de beneficiar a máis de 152.000 galegos. Desta
cantidade total, 307 millóns corresponden a investimentos directos da Administración Pública, e outros tantos a investimentos inducidos de carácter privado.

Índice de contidos:

-Introdución
-Capítulo 1.- O Instituto Galego da Vivenda e Solo
-Capítulo 2.- Criterios de planificación da política de vivenda
-Capítulo 3.- Eixes de actuación
    Eixe 1. Acceso á vivenda
    Eixe 2. Rehabilitación de vivendas e renovación urbana
    Eixe 3. Prevención da exclusión residencial
    Eixe 4. Outras medidas en materia de vivenda
-Capitiulo 4.- Proxección orzamentaria e indicadores de seguimento

Documento.- Plan rehaVIta (completo)

Documento.- Plan rehaVIta (resumo)

Documento.- Plan rehaVIta (Balance de actuacións)